messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บัวงาม
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

บุคลากรภายใน
ปลัด อบต.
นางสาวณภัชพร หลงพิมาย
รองปลัด รักษาราชการแทน
ปลัด อบต.บัวงาม
โทร : 097-3821261
นางสาวณภัชพร หลงพิมาย
รองปลัด รักษาราชการแทน
ปลัด อบต.บัวงาม
โทร : 097-3821261
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
folder แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
folder รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
folder งบแสดงฐานะการเงิน
folder แผนงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder ผลการดำเนินงานรายไตรมาส
folder รายงานการรับจ่ายเงินประจำปี
folder ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี
folder ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น
folder รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ-ประจำ-รอบ-6-เดือน
folder รายงานรับจ่ายประจำเดือน
folder ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
folder ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
folder การใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี
folder แผนกองการศึกษา
folder ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

สถิติ sitemap
วันนี้ 9
เดือนนี้1,390
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)35,655
ทั้งหมด 227,377

play_arrow แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT 2567)


แผนการตรวจสอบถนนประจำปี2565
รอปรับปรุง

camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรม "MOI Waste Bank Week-มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ" การดำเนินงานขับเคลื่อนธนาคารขยะ [19 มีนาคม 2567]
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงามดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม ทั้ง 15 หมู่บ้าน (ลงพื้นที่สำรวจ หมู่ที่ 16)[31 มกราคม 2567]
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงามดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม ทั้ง 15 หมู่บ้าน (ลงพื้นที่สำรวจ หมู่ที่ 15)[31 มกราคม 2567]
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงามดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม ทั้ง 15 หมู่บ้าน (ลงพื้นที่สำรวจ หมู่ที่ 14)[31 มกราคม 2567]
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
1 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview18
ประชาสัมพันธ์อำนวยความสะดวกการทำบัตรประจำตัวคนพิการ และการต่อบัตรประจำตัวคนพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview74
ประชาสัมพันธ์แจ้งกำหนดการการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview68
รายงานผลการดำเนินงาน ในรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview77
การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview61

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook
facebook
facebook
facebook

บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
นายบัวกัน บุญนำ
นายก อบต.บัวงาม
โทร : 087-6962953
นายบัวกัน บุญนำ
นายก อบต.บัวงาม
โทร : 087-6962953
นายมาย จันดีโภชน์
รองนายก อบต.บัวงาม คนที่ 1
โทร : 082-0194457
นายมาย จันดีโภชน์
รองนายก อบต.บัวงาม คนที่ 1
โทร : 082-0194457
นายทองลา แสงโสม
รองนายก อบต.บัวงาม คนที่ 2
โทร : 084-9143931
นายทองลา แสงโสม
รองนายก อบต.บัวงาม คนที่ 2
โทร : 084-9143931
นายเป้ย มังสีดา
เลขานุการนายก อบต.บัวงาม
โทร : 091-7068204
นายเป้ย มังสีดา
เลขานุการนายก อบต.บัวงาม
โทร : 091-7068204
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/ศูนย์บริการร่วม
check_circle ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
check_circle ศูนย์บริการร่วม

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสธ.
11/04/2567
17/04/2567
การป้องกันภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2567
กสธ.
11/04/2567
17/04/2567
ขอส่งคู่มือแนวทางการขออนุญาตใช้หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
กสธ.
10/04/2567
17/04/2567
ขอแจ้งขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สน.บถ.
11/04/2567
11/04/2567
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กพส.
11/04/2567
11/04/2567
การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง)
กค.
11/04/2567
11/04/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 18
[รายชื่อผู้อบรม e-GP รุ่น 18]


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม