องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บัวงาม
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี โทร.045-210814 โทรสาร.045-210815

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 95
group คณะผู้บริหาร
(นายธานี พุ่มจันทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม
โทร :
(นายธานี พุ่มจันทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม
โทร :
(นายณรงค์ หลอดเงิน)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม
(นายณรงค์ หลอดเงิน)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม
(นายมาย จันดีโภชน์)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม
(นายมาย จันดีโภชน์)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม
(นายถูทา มามาก)
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
บัวงาม
(นายถูทา มามาก)
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
บัวงาม
group สภา-อบต
(นายสมัย ห่วงทอง)
ประธานสภา
(นายสมัย ห่วงทอง)
ประธานสภา
(นายบัวกัน บุญนำ)
รองประธานสภา
(นายบัวกัน บุญนำ)
รองประธานสภา
(จ่าสิบเอกวรวิทย์ จดจำ)
ปลัด/เลขานุการสภา
(จ่าสิบเอกวรวิทย์ จดจำ)
ปลัด/เลขานุการสภา
(นายศรีไทย ยิ่งดี)
ส.อบต. หมู่ที่ 1
(นายศรีไทย ยิ่งดี)
ส.อบต. หมู่ที่ 1
(นายสุวรรณ์ บุตรบัว)
ส.อบต. หมู่ที่ 1
(นายสุวรรณ์ บุตรบัว)
ส.อบต. หมู่ที่ 1
(นายนารอน ปริหา)
ส.อบต. หมู่ที่ 2
(นายนารอน ปริหา)
ส.อบต. หมู่ที่ 2
(นายอำนวย จบศักดิ์สาย)
ส.อบต. หมู่ที่ 2
(นายอำนวย จบศักดิ์สาย)
ส.อบต. หมู่ที่ 2
(นายสมร สีลาพัด)
ส.อบต. หมู่ที่ 3
(นายสมร สีลาพัด)
ส.อบต. หมู่ที่ 3
(นายมงคล ลาภรัตน์)
ส.อบต. หมู่ที่ 3
(นายมงคล ลาภรัตน์)
ส.อบต. หมู่ที่ 3
(นายประดิษฐ ชาคริเวช)
ส.อบต. หมู่ที่ 4
(นายประดิษฐ ชาคริเวช)
ส.อบต. หมู่ที่ 4
(นายสายทอง ผ่องใส)
ส.อบต. หมู่ที่ 4
(นายสายทอง ผ่องใส)
ส.อบต. หมู่ที่ 4
(นายบุญมี ผ่องใส)
ส.อบต. หมู่ที่ 5
(นายบุญมี ผ่องใส)
ส.อบต. หมู่ที่ 5
(นายเกรียงศักดิ์ ถาพร)
ส.อบต. หมู่ที่ 5
(นายเกรียงศักดิ์ ถาพร)
ส.อบต. หมู่ที่ 5
(นายทองลา แสงโสม)
ส.อบต. หมู่ที่ 6
(นายทองลา แสงโสม)
ส.อบต. หมู่ที่ 6
(นายจำปี มณีสาย)
ส.อบต. หมู่ที่ 6
(นายจำปี มณีสาย)
ส.อบต. หมู่ที่ 6
(นายบุญมี นามจำปา)
ส.อบต. หมู่ที่ 7
(นายบุญมี นามจำปา)
ส.อบต. หมู่ที่ 7
(นายสมควร แสนอ้วน )
ส.อบต. หมู่ที่ 7
(นายสมควร แสนอ้วน )
ส.อบต. หมู่ที่ 7
(นายแถม อินทร์ศร)
ส.อบต. หมู่ที่ 8
(นายแถม อินทร์ศร)
ส.อบต. หมู่ที่ 8
(นายทองพูล จันทำ)
ส.อบต. หมู่ที่ 8
(นายทองพูล จันทำ)
ส.อบต. หมู่ที่ 8
(นายสง่า ไชยสุนทร)
ส.อบต. หมู่ที่ 9
(นายสง่า ไชยสุนทร)
ส.อบต. หมู่ที่ 9
(นายอุทัย บัวดก)
ส.อบต. หมู่ที่ 11
(นายอุทัย บัวดก)
ส.อบต. หมู่ที่ 11
(นายมิตรชัย ต้นโพธิ์)
ส.อบต. หมู่ที่ 12
(นายมิตรชัย ต้นโพธิ์)
ส.อบต. หมู่ที่ 12
(นายหนูนา อรชัย)
ส.อบต. หมู่ที่ 12
(นายหนูนา อรชัย)
ส.อบต. หมู่ที่ 12
(นายสีทน ศรีชมพู)
ส.อบต. หมู่ที่ 13
(นายสีทน ศรีชมพู)
ส.อบต. หมู่ที่ 13
(นางโสภา ภูมิสาร)
ส.อบต. หมู่ที่ 13
(นางโสภา ภูมิสาร)
ส.อบต. หมู่ที่ 13
(นางวรรณี ลิพิมพ์)
ส.อบต. หมู่ที่ 14
(นางวรรณี ลิพิมพ์)
ส.อบต. หมู่ที่ 14
(นางดอกจันทร์ สายสิน)
ส.อบต. หมู่ที่ 14
(นางดอกจันทร์ สายสิน)
ส.อบต. หมู่ที่ 14
(นายเที่ยง โพธิรักษ์)
ส.อบต. หมู่ที่ 15
(นายเที่ยง โพธิรักษ์)
ส.อบต. หมู่ที่ 15
(นายเสาร์ รำไพ)
ส.อบต. หมู่ที่ 15
(นายเสาร์ รำไพ)
ส.อบต. หมู่ที่ 15
(นายเป้ย มังสีดา)
ส.อบต. หมู่ที่ 16
(นายเป้ย มังสีดา)
ส.อบต. หมู่ที่ 16
(นางสาวไพรศรี สุทธิแพทย์)
ส.อบต. หมู่ที่ 16
(นางสาวไพรศรี สุทธิแพทย์)
ส.อบต. หมู่ที่ 16
group โครงสร้างพนักงานส่วนตำบล
จ่าสิบเอกวรวิทย์ จดจำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม
จ่าสิบเอกวรวิทย์ จดจำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม
- ว่าง-
รองปลัดองค์ฺการบริหารส่วนตำบลบัวงาม
- ว่าง-
รองปลัดองค์ฺการบริหารส่วนตำบลบัวงาม
พันจ่าเอกศักดิ์สิทธิ์ สุภากรณ์
หัวหน้าสำนักปลัด
พันจ่าเอกศักดิ์สิทธิ์ สุภากรณ์
หัวหน้าสำนักปลัด
(นางจรัสแสง มีชาติ)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางจรัสแสง มีชาติ)
ผู้อำนวยการกองคลัง
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองช่าง
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายศุภกร สุรมิตร)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นายศุภกร สุรมิตร)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
group สำนักงานปลัด

อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง!

ข้อมูลจะแสดงเมื่อคณะกรรมการเลือกตั้ง ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง

group กองคลัง
นางจรัสเเสง มีชาติ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางจรัสเเสง มีชาติ
ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำเเหน่งว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
ตำเเหน่งว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางสาวพรณิชา รุ่งเรือง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางสาวพรณิชา รุ่งเรือง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
ตำเเหน่งว่าง
นักวิชาการเงินเเละบัญชี
ตำเเหน่งว่าง
นักวิชาการเงินเเละบัญชี
นางสาวอาริยา สกุลมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวอาริยา สกุลมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นายปฐมาภรณ์ หอมจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินเเละบัญชี
นายปฐมาภรณ์ หอมจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินเเละบัญชี
นางสาวอาลิตตา ไชยรัตน์
คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานด้านจัดเก็บรายได้)
นางสาวอาลิตตา ไชยรัตน์
คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานด้านจัดเก็บรายได้)
group กองช่าง

อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง!

ข้อมูลจะแสดงเมื่อคณะกรรมการเลือกตั้ง ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง

group กองการศึกษา-ศาสนา-และวัฒนธรรม
นายศุภกร สุรมิตร
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
นายศุภกร สุรมิตร
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
นางสาววลัยพร ไม้น้อย
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาววลัยพร ไม้น้อย
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสศิล ชินพันธ์
ครู
นางสศิล ชินพันธ์
ครู
นางลัดดาวัลย์ คำสม
ครู
นางลัดดาวัลย์ คำสม
ครู
นางสาวโกศล ศรีบูรณ์
ครู
นางสาวโกศล ศรีบูรณ์
ครู
นางสาวอัจฉรา สกุลมา
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวอัจฉรา สกุลมา
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวพัทยา จิตจันทร์
ผู้ช่วยผู้ดูเเลเด็ก
นางสาวพัทยา จิตจันทร์
ผู้ช่วยผู้ดูเเลเด็ก
นางสาวกรรณิกา ปรือทอง
ผู้ดูเเลเด็ก
นางสาวกรรณิกา ปรือทอง
ผู้ดูเเลเด็ก
นางสาววรรณวิภา นามโสม
ผู้ดูเเลเด็ก
นางสาววรรณวิภา นามโสม
ผู้ดูเเลเด็ก
นางสาววิไลพรรณ ภักดีล้น
ผู้ดูเเลเด็ก
นางสาววิไลพรรณ ภักดีล้น
ผู้ดูเเลเด็ก
นางสาวพรอนัน ทองทับ
ผู้ดูเเลเด็ก
นางสาวพรอนัน ทองทับ
ผู้ดูเเลเด็ก
นางสาวพรอนัน ทองทับ
ผู้ดูเเลเด็ก
นางสาวพรอนัน ทองทับ
ผู้ดูเเลเด็ก
บุคลากรภายใน
group ผู้บริหารองค์กร
(นายธานี พุ่มจันทร์)
นายก อบต.บัวงาม
(นายธานี พุ่มจันทร์)
นายก อบต.บัวงาม