องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บัวงาม
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
group คณะผู้บริหาร
นายบัวกัน บุญนำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม
โทร : 087-6962953
นายมาย จันดีโภชน์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม คนที่ 1
โทร : 082-0194457
นายทองลา แสงโสม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม คนที่ 2
โทร : 084-9143931
นายเป้ย มังสีดา
เลขานุการนายก อบต.บัวงาม
โทร : 091-7068204
group สภาท้องถิ่น
นายศรีไทย ยิ่งดี
ประธานสภา อบต.บัวงาม หมู่ที่ 1
โทร : 094-7829755
นายบุญมี จิตรจันทร์
รองประธานสภา อบต.บัวงาม หมู่ที่ 5
โทร : 083-1016415
นายอำนวย จบศักดิ์สาย
สมาชิกสภา อบต.บัวงาม หมู่ที่ 2
โทร : 080-7331197
นายสมร สีลาพัด
สมาชิกสภา อบต.บัวงาม หมู่ที่ 3
โทร : 082-3710895
นายพัฒนานิยม จันนาคา
สมาชิกสภา อบต.บัวงาม หมู่ที่ 4
โทร : 092-4604252
นายจำปี มณีสาย
สมาชิกสภา อบต.บัวงาม หมู่ที่ 6
โทร : 087-7795442
นายบุญมี นามจำปา
สมาชิกสภา อบต.บัวงาม หมู่ที่ 7
โทร : 094-3947067
นายสำรอง กุคำใส
สมาชิกสภา อบต.บัวงาม หมู่ที่ 8
โทร : 088-9479529
นายสง่า ไชยสุนทร
สมาชิกสภา อบต.บัวงาม หมู่ที่ 9
โทร : 098-6907336
นายอุทัย บัวดก
สมาชิกสภา อบต.บัวงาม หมู่ที่ 11
โทร : 099-1141990
นายณัฐพล ศรีคำแซง
สมาชิกสภา อบต.บัวงาม หมู่ที่ 12
โทร : 092-6630335
นางโสภา ภูมิสาร
สมาชิกสภา อบต.บัวงาม หมู่ที่ 13
โทร : 082-3742987
นางวรรณี ลิพิมพ์
สมาชิกสภา อบต.บัวงาม หมู่ที่ 14
โทร : 092-1676133
นายเที่ยง โพธิรักษ์
สมาชิกสภา อบต.บัวงาม หมู่ที่ 15
โทร : 082-6179010
นางยุพาพรรณ งามศรี
สมาชิกสภา อบต.บัวงาม หมู่ที่ 16
โทร : 082-0843021
group โครงสร้างพนักงานส่วนตำบล
จ่าสิบเอกวรวิทย์ จดจำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม
- ว่าง-
รองปลัดองค์ฺการบริหารส่วนตำบลบัวงาม
พันจ่าเอกศักดิ์สิทธิ์ สุภากรณ์
หัวหน้าสำนักปลัด
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองคลัง
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายศุภกร สุรมิตร)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
group สำนักงานปลัด
พันจ่าเอกศักดิ์สิทธิ์ สุภากรณ์
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม
นายอธิป มูลทรัพย์
นักวิเคราะห์นโยบายเเละเเผนชำนาญการ
นายสุขเกษม ยอดสิงห์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวภัควลัญชญ์ โพธิ์กระชาติ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
สิบเอกจีรทีปต์ หัวดอน
เจ้าพนักงานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณะภัยชำนาญงาน
นางสาวมลฤดี พุ่มจันทร์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายเเละเเผน
นางศิรินภา มากดี
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นางสาวฐิติมา คุณสว่าง
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นายณภัทรพงศ์ ยิ่งดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย
นางสาววัลภา หลอดเงิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางวิไลพร สง่าศิลป์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางลัดดา ศรีลารักษ์
คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูล)
นายวีระ ตาทุวัน
พนักงานขับเครื่องจักกลขนาดเบา
นางผ่องศรี ลุขำ
คนงานทั่วไป
นายณัฐวุฒิ สาโสม
คนงานประจำรถน้ำอเนกประสงค์
นายอำนวย ชินพันธ์
ตกเเต่งสวน
group กองคลัง

อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง!

ข้อมูลจะแสดงเมื่อคณะกรรมการเลือกตั้ง ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง

group กองช่าง
ตำเเหน่งว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายไววิทย์ ใจจง
นายช่างโยธา
สิบเอกพิสิษฐ์ภณ ต้นโพธิ์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
group กองการศึกษา-ศาสนา-และวัฒนธรรม
นายศุภกร สุรมิตร
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
นางสาววลัยพร ไม้น้อย
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสศิล ชินพันธ์
ครู
นางลัดดาวัลย์ คำสม
ครู
นางสาวโกศล ศรีบูรณ์
ครู
นางสาวอัจฉรา สกุลมา
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวพัทยา จิตจันทร์
ผู้ช่วยผู้ดูเเลเด็ก
นางสาวกรรณิกา ปรือทอง
ผู้ดูเเลเด็ก
นางสาววรรณวิภา นามโสม
ผู้ดูเเลเด็ก
นางสาววิไลพรรณ ภักดีล้น
ผู้ดูเเลเด็ก
นางสาวพรอนัน ทองทับ
ผู้ดูเเลเด็ก
นางสาวพรอนัน ทองทับ
ผู้ดูเเลเด็ก


× องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม