องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บัวงาม
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
folder คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
insert_drive_file คู่มือร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file คู่มือร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136
insert_drive_file คู่มือร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 278
find_in_page คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชน์ (เลิกประกอบพาณิจชยกิจ) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 219
photo คู่มือสำหรับประชาชน การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล poll
เผยแพร่วันที่ : 14 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 240
description คู่มือสำหรับประชาชน การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 254
description คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 14 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 239
description คู่มือสำหรับประชาชน การชำระภาษีโรงเรีอนและที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 14 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 246
description คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 255
description คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและขอยื่นขอรับเงินเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 206
description คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 236
photo คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 232
insert_drive_file คู่มือทะเบียนพาณิชย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 244
insert_drive_file พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 219
insert_drive_file พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 242
insert_drive_file พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 252
insert_drive_file พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 252
insert_drive_file พระราชบัญญัติว่าด้วยเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 227
insert_drive_file พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 266
1 - 20 (ทั้งหมด 22 รายการ) 1 2


× องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม