องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บัวงาม
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
folder คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
find_in_page คู่มือปฏิบัติงานช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2566 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file คู่มือร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
insert_drive_file คู่มือร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 221
insert_drive_file คู่มือร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 345
find_in_page คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชน์ (เลิกประกอบพาณิจชยกิจ) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 277
photo คู่มือสำหรับประชาชน การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล poll
เผยแพร่วันที่ : 14 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 298
description คู่มือสำหรับประชาชน การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 315
description คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 14 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 300
description คู่มือสำหรับประชาชน การชำระภาษีโรงเรีอนและที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 14 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 312
description คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 322
description คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและขอยื่นขอรับเงินเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 258
description คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 296
photo คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 283
insert_drive_file คู่มือทะเบียนพาณิชย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 311
insert_drive_file พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 279
insert_drive_file พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 305
insert_drive_file พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 313
insert_drive_file พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 311
1 - 20 (ทั้งหมด 24 รายการ) 1 2


× องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม