องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บัวงาม
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี โทร.045-210814 โทรสาร.045-210815


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 76
เมื่อวาน 153
เดือนนี้ 4,460
เดือนที่แล้ว 6,330
ทั้งหมด 20,671

folder คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56 |
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51 |
พระราชกฎษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51 |
พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
พระราชบัญญัติว่าด้วยเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51 |
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52 |
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53 |
คู่มือทะเบียนพาณิชย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 |
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55 |
คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและขอยื่นขอรับเงินเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
คู่มือสำหรับประชาชน การชำระภาษีโรงเรีอนและที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 14 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 14 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
คู่มือสำหรับประชาชน การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
คู่มือสำหรับประชาชน การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล poll
เผยแพร่วันที่ : 14 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชน์ (เลิกประกอบพาณิจชยกิจ) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
1 - 19 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายธานี พุ่มจันทร์)
นายก อบต.บัวงาม