messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บัวงาม
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
group กองคลัง
นางสาวศิริวรรณ อุปถัมภ์
นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวศิริวรรณ อุปถัมภ์
นักวิชาการเงินเเละบัญชี
นางสาวรัตติกร คำสุดเเสง
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางสาวรัตติกร คำสุดแสง
จพง.พัสดุฯ รักษาราชการแทน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวอาริยา สกุลมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นายกนิษฐรินทร์ หอมจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินเเละบัญชี
นางสาวอาลิตตา ไชยรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวพิมพ์ธิดา พนมเขต
คนงานทั่วไป

× องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม