ชื่อเรื่อง : แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบล

ชื่อไฟล์ : smF1RTlMon75244.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้