ชื่อเรื่อง : โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับบ่อบาดาล องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม กลุ่ม นายอุทัย นามกุล กทอ.65-07-0302