ชื่อเรื่อง : แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบล

ชื่อไฟล์ : twa4mdhMon75138.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้