ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาพ่นหมอกควัน ตรวจลูกน้ำยุงลาย ใส่ทราย ในโครงโครงการเฝ้าระวังโรคระบาดและป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง