ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศพร้อมล้างทำความสะอาด งานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง