ชื่อเรื่อง : จ้างทำตรายาง จำนวน 7 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง