ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนแฝก หมู่ที่ 5 สายบ้านโนนแฝก - บ้านราษฎร์สามัคคี ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง