ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนแฝก หมู่ที่ 5 สายแก้งแต้ ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง