ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง