ชื่อเรื่อง : โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับบ่อบาดาล องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม กลุ่ม นายห่วน ศรีบูรณ์ กทอ.65-07-0305