ชื่อเรื่อง : โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับบ่อบาดาล องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม กลุ่ม นายเหวย มังสีดา กทอ.65-07-0304