องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บัวงาม
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
group สำนักงานปลัด
พันจ่าเอกศักดิ์สิทธิ์ สุภากรณ์
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม
นายอธิป มูลทรัพย์
นักวิเคราะห์นโยบายเเละเเผนชำนาญการ
นายสุขเกษม ยอดสิงห์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวภัควลัญชญ์ โพธิ์กระชาติ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
สิบเอกจีรทีปต์ หัวดอน
เจ้าพนักงานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณะภัยชำนาญงาน
นางสาวมลฤดี พุ่มจันทร์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายเเละเเผน
นางศิรินภา มากดี
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นางสาวฐิติมา คุณสว่าง
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นายณภัทรพงศ์ ยิ่งดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย
นางสาววัลภา หลอดเงิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางวิไลพร สง่าศิลป์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางลัดดา ศรีลารักษ์
คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูล)
นายวีระ ตาทุวัน
พนักงานขับเครื่องจักกลขนาดเบา
นางผ่องศรี ลุขำ
คนงานทั่วไป
นายณัฐวุฒิ สาโสม
คนงานประจำรถน้ำอเนกประสงค์
นายอำนวย ชินพันธ์
ตกเเต่งสวน


× องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม