องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บัวงาม
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี โทร.045-210814 โทรสาร.045-210815

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 97
group สภา-อบต
(นายสมัย ห่วงทอง)
ประธานสภา
(นายสมัย ห่วงทอง)
ประธานสภา
(นายบัวกัน บุญนำ)
รองประธานสภา
(นายบัวกัน บุญนำ)
รองประธานสภา
(จ่าสิบเอกวรวิทย์ จดจำ)
ปลัด/เลขานุการสภา
(จ่าสิบเอกวรวิทย์ จดจำ)
ปลัด/เลขานุการสภา
(นายศรีไทย ยิ่งดี)
ส.อบต. หมู่ที่ 1
(นายศรีไทย ยิ่งดี)
ส.อบต. หมู่ที่ 1
(นายสุวรรณ์ บุตรบัว)
ส.อบต. หมู่ที่ 1
(นายสุวรรณ์ บุตรบัว)
ส.อบต. หมู่ที่ 1
(นายนารอน ปริหา)
ส.อบต. หมู่ที่ 2
(นายนารอน ปริหา)
ส.อบต. หมู่ที่ 2
(นายอำนวย จบศักดิ์สาย)
ส.อบต. หมู่ที่ 2
(นายอำนวย จบศักดิ์สาย)
ส.อบต. หมู่ที่ 2
(นายสมร สีลาพัด)
ส.อบต. หมู่ที่ 3
(นายสมร สีลาพัด)
ส.อบต. หมู่ที่ 3
(นายมงคล ลาภรัตน์)
ส.อบต. หมู่ที่ 3
(นายมงคล ลาภรัตน์)
ส.อบต. หมู่ที่ 3
(นายประดิษฐ ชาคริเวช)
ส.อบต. หมู่ที่ 4
(นายประดิษฐ ชาคริเวช)
ส.อบต. หมู่ที่ 4
(นายสายทอง ผ่องใส)
ส.อบต. หมู่ที่ 4
(นายสายทอง ผ่องใส)
ส.อบต. หมู่ที่ 4
(นายบุญมี ผ่องใส)
ส.อบต. หมู่ที่ 5
(นายบุญมี ผ่องใส)
ส.อบต. หมู่ที่ 5
(นายเกรียงศักดิ์ ถาพร)
ส.อบต. หมู่ที่ 5
(นายเกรียงศักดิ์ ถาพร)
ส.อบต. หมู่ที่ 5
(นายทองลา แสงโสม)
ส.อบต. หมู่ที่ 6
(นายทองลา แสงโสม)
ส.อบต. หมู่ที่ 6
(นายจำปี มณีสาย)
ส.อบต. หมู่ที่ 6
(นายจำปี มณีสาย)
ส.อบต. หมู่ที่ 6
(นายบุญมี นามจำปา)
ส.อบต. หมู่ที่ 7
(นายบุญมี นามจำปา)
ส.อบต. หมู่ที่ 7
(นายสมควร แสนอ้วน )
ส.อบต. หมู่ที่ 7
(นายสมควร แสนอ้วน )
ส.อบต. หมู่ที่ 7
(นายแถม อินทร์ศร)
ส.อบต. หมู่ที่ 8
(นายแถม อินทร์ศร)
ส.อบต. หมู่ที่ 8
(นายทองพูล จันทำ)
ส.อบต. หมู่ที่ 8
(นายทองพูล จันทำ)
ส.อบต. หมู่ที่ 8
(นายสง่า ไชยสุนทร)
ส.อบต. หมู่ที่ 9
(นายสง่า ไชยสุนทร)
ส.อบต. หมู่ที่ 9
(นายอุทัย บัวดก)
ส.อบต. หมู่ที่ 11
(นายอุทัย บัวดก)
ส.อบต. หมู่ที่ 11
(นายมิตรชัย ต้นโพธิ์)
ส.อบต. หมู่ที่ 12
(นายมิตรชัย ต้นโพธิ์)
ส.อบต. หมู่ที่ 12
(นายหนูนา อรชัย)
ส.อบต. หมู่ที่ 12
(นายหนูนา อรชัย)
ส.อบต. หมู่ที่ 12
(นายสีทน ศรีชมพู)
ส.อบต. หมู่ที่ 13
(นายสีทน ศรีชมพู)
ส.อบต. หมู่ที่ 13
(นางโสภา ภูมิสาร)
ส.อบต. หมู่ที่ 13
(นางโสภา ภูมิสาร)
ส.อบต. หมู่ที่ 13
(นางวรรณี ลิพิมพ์)
ส.อบต. หมู่ที่ 14
(นางวรรณี ลิพิมพ์)
ส.อบต. หมู่ที่ 14
(นางดอกจันทร์ สายสิน)
ส.อบต. หมู่ที่ 14
(นางดอกจันทร์ สายสิน)
ส.อบต. หมู่ที่ 14
(นายเที่ยง โพธิรักษ์)
ส.อบต. หมู่ที่ 15
(นายเที่ยง โพธิรักษ์)
ส.อบต. หมู่ที่ 15
(นายเสาร์ รำไพ)
ส.อบต. หมู่ที่ 15
(นายเสาร์ รำไพ)
ส.อบต. หมู่ที่ 15
(นายเป้ย มังสีดา)
ส.อบต. หมู่ที่ 16
(นายเป้ย มังสีดา)
ส.อบต. หมู่ที่ 16
(นางสาวไพรศรี สุทธิแพทย์)
ส.อบต. หมู่ที่ 16
(นางสาวไพรศรี สุทธิแพทย์)
ส.อบต. หมู่ที่ 16
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายธานี พุ่มจันทร์)
นายก อบต.บัวงาม
(นายธานี พุ่มจันทร์)
นายก อบต.บัวงาม