องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บัวงาม
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
group โครงสร้างพนักงานส่วนตำบล
นางสาวณภัชพร หลงพิมาย
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารนส่วนตำบลบัวงาม
โทร : 097-3821261
นางสาวณภัชพร หลงพิมาย
รองปลัดองค์ฺการบริหารส่วนตำบลบัวงาม
โทร : 097-3821261
พันจ่าเอกศักดิ์สิทธิ์ สุภากรณ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 083-6652155
นางสาวศิริวรรณ อุปถัมภ์
นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
พันจ่าเอกศักดิ์สิทธิ์ สุภากรณ์
หัวหน้าสำนักปลัด ฯ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 083-6652155
นายศุภกร สุรมิตร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 087-6558451


× องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม